Eser Sevinç
E. Maliye Başmüfettişi

Türk mali sistemi üzerine yazılmış yazılarımızdan yararlanabilirsiniz.

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

İNDİRİLECEK KDV LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DUYURU

Okumaya Devam Ediniz...

Hile Denetimi

ACFE raporları, Association of Certified Examiners (Sertifikalı Hile Denetçileri Derneği) tarafından 1996 yılından bu yana iki yılda bir olmak kaydıyla yayınlanan raporların konusu dünyadaki hileli eylemlerdir. ACFE’nin 2016 yılında yayınlamış olduğu raporda, sadece bildirilen ve tespit edilebilen hileler konusunda, hilelerin işletmelere verdikleri toplam zarar 6,3 milyar dolar olarak hesaplanırken kayıpların olay başına 2,7 milyon dolar olduğu belirlenmiştir. Amerika’da kurulan bu dernek hileleri gruplandırarak, hilelerin türleri oluşturmuş ve bu türleri hile ağacı (fraud tree) adı verilen bir şemada gösterilmiştir. Bu şemada yer alan hile türleri hile denetimi alanında kabul edilmiştir ve halen kullanılmaktadır.

Okumaya Devam Ediniz...

Vergi Levhası

408 Sayılı VUK Genel Tebliğine göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler (Merkez, şube, satış mağazası gibi) ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarının internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktısını alabilecektir.

Okumaya Devam Ediniz...

KÜMİ FRS UYGULAMASI

Bağımsız denetime tabi olmayan küçük ve mikro işletmeler için gerçeğe uygun ve ihtiyaca uygunluğu esas alan finansal raporlama standartı (FRS) gereksinimi doğmuştur. Çünkü MSUGT uygulayan işletmelerin finansal tablolarını kısmen gerçeğe uygun hazırlayamadıkları ortaya çıkmıştır. Bu amaçla KGK tarafından BOBİ FRS ve TMS/TFRS’ye göre daha sade biçimde olan KÜMİ FRS oluşturulmuştur.

Okumaya Devam Ediniz...

2024 hesap dönemi birinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi

213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendine göre 2024 takvim yılının ilk geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi şartları gerçekleşmiştir. 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde, kapsam dâhilindeki mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun bulunmuştur.

Okumaya Devam Ediniz...

Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı

Kurumlar vergisi, 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere, kurum kazancı üzerinden % 25 oranında alınır. Bu oran, 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanır.

Okumaya Devam Ediniz...

Menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin döviz veya dövize endeksli olarak yerine getirilebilmesi

ürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (No: 2008-32/34) 8’inci maddesinde döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin hükümler yer almaktadır.

Okumaya Devam Ediniz...

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümlülüğü

Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümlülüğü Sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğüne dair sınır 1.250.000 TL’ye yükselmiştir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü, esas sermayesi 1.250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlere uygulanacaktır.

Okumaya Devam Ediniz...

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarı

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan karar gereğince, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Okumaya Devam Ediniz...

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkı Kaldırıldı

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkı Kaldırıldı

Okumaya Devam Ediniz...

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güvence Denetimi

Şirketlerin performansının değerlendirilmesinde kullanılan finansal tabloların, şirket performansının değerlendirilmesi açısından yetersiz kaldığı ve yatırımcıların yatırım kararları alırken finansal veriler kadar finansal olmayan verilere de gereksinimi ortaya çıkmıştır. Toplumlar sürdürülebilirlik konusunda daha duyarlı ve bilinçli duruma gelmeye başlamasıyla, yatırımcılar, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanında risk ve belirsizliklerin şirket performansına etkisini değerlendirmelerine olanak tanıyan verileri değerlendirmeye başlamışlardır.

Okumaya Devam Ediniz...

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırıldı.

Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırıldı.

Okumaya Devam Ediniz...

Enflasyon düzeltmesi

Enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerde Tekdüzen Hesap Planında yapılan düzenlemelerin yer aldığı 12 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile belirlenen usul ve esaslara uyulmaması durumunda, 213 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

Okumaya Devam Ediniz...

Teknoparkların Vergi Muafiyet ve İstisnaları

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan mükelleflerin, münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarını Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’nci maddesi kapsamında ihraç etmeleri halinde söz konusu teslimlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanunu’nun 32’nci maddesine göre indirim ve iadeye konu etmeleri mümkündür.

Okumaya Devam Ediniz...

2023 Yılı Sonunda Uygulanacak Olan Enflasyon Düzeltmesi

2023 Yılı Sonunda Uygulanacak Olan Enflasyon Düzeltmesi 31.12.2003 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki kurallara göre düzeltilir.

Okumaya Devam Ediniz...

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması

KDV iade talep edilen tutardan ön kontrol raporu ile olumsuzluk tespit edilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın % 50'sinin mevzuata göre 10 iş günü içerisinde mükelleflere nakden iade edilmesi gerekmektedir.

Okumaya Devam Ediniz...

Dijital Vergi Dairesi

Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı ile vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

Okumaya Devam Ediniz...

Banka Altın Hesapları BSMV’ye Tabi Değildir.

Danıştay, Bakanlığın Anayasa ve yasalara aykırı olarak vergi salmasını uygun görmeyerek ilgili idari işlemi iptal ettiğine göre, bundan böyle, bankaların fiziki teslimat olmaksızın gerçekleştirdiği kaydi altın satış işlemlerinden kambiyo işlemi kapsamında binde 2 oranında BSMV hesaplanmayacak, ancak bankaların bu işlemler nedeniyle lehe aldıkları tutarlar üzerinden %5 BSMV hesaplamaları gerekecektir. Altın yatırımcıları da altın alım satım işlemleri üzerinden alınan BSMV ödeme yükünden kurtulmak suretiyle reel getirilerini artırmak suretiyle ekonomiye katkılarını sürdürebileceklerdir.

Okumaya Devam Ediniz...

Katma Değer Vergisinde İade Koşulları

Mükelleflerin aynı vergilendirme döneminde farklı iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade talepleri bulunması halinde iade talebinde bulunulabilecek tutarın tespitinde bu dönemdeki iade tutarları birlikte dikkate alınır. Toplam iade talep tutarının asgari iade tutarı olan 2.000 TL’yi aşması halinde mükellefin bu dönemdeki iade talebi değerlendirilir. Toplam iade talep tutarının asgari iade tutarının altında kalması halinde mükellefin bu dönemdeki iade talebinin değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu iade talep tutarının izleyen dönemlerdeki iade talep tutarları ile birlikte dikkate alınarak iade talebinin değerlendirilmesi mümkündür. Bu durumda izleyen vergilendirme dönemindeki iade talep tutarı dahil toplam iade tutarının asgari iade tutarı olan 2.000 TL’yi aşması gerekecektir.

Okumaya Devam Ediniz...

Bağımsız Denetim Etik Kuralları

Bağımsız denetçilerin firmaların denetiminde mesleki etik kuralları uygun davranması, firmanın oluşturduğu sistemin dışından olaylara yaklaşabilme yeteneğine sahip olması halinde, denetimlerde hataları tespit edebilme ve hileyi ortaya çıkarabilme olasılığı yükselir. Hata ve hileden arınmış finansal tablolar hem gerçeğe uygun hem de raporlama standartlarına göre hazırlanmış olacaktır. Bağımsız denetimden beklenen de budur.

Okumaya Devam Ediniz...