Ticari Defterlere İlişkin Değişiklik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından:

TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Kapanış onayı yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekline ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.

b) Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce “Görülmüştür” ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle değiştirilen 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, (b) bendi ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

YMM Eser Sevinç hakkında

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir, Sorumlu Ortak Başdenetçi 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanmak suretiyle girdiği Maliye Teftiş Kurulu'ndan 12 yıl hizmet verdikten sonra, Maliye Başmüfettişliğinden Yeminli Mali Müşavirliğe geçmiştir. Maliye Bakanlığında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini tamamladıktan sonra, tekrar mesleğe dönmüştür. 2008 yılında Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'ni kurmak suretiyle çalışmalarını, Sorumlu Ortak Başdenetçi ve Yolsuzluk İnceleme Uzmanı olarak da sürdürmektedir. Bir kız iki erkek üç çocuk babası olan YMM Eser Sevinç, İngilizce bilmektedir.
Bu yazı Son Mali Mevzuat, TTK, Vergi Bültenleri kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın