kayıt - Bültenlerimiz - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content
Kâğıt ortamında tutulan defterler için geçerli olan kurallar (süre, cezai yaptırımlar, vb.) e-defterler için de geçerlidir. Ancak, defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.
Eser Sevinç | 10/1/2018
Trafik siciline adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden veyahut da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine temsil eden gerçek ve tüzel kişiler adına hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecek (silinecek)tir.
Eser Sevinç | 16/8/2017
13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulmuştur. Tebliğin kısa sürede resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Eser Sevinç | 5/12/2013
YMM.Net
Back to content