Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmenin merkezi ile internet sitesi oluşturma yükümlülüğü varsa tescil edilen internet sitesi adresinin gösterilmesi, • Sayılan bilgilerin internet sitesinde yayınlanması, • İnternet sitesinde ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının, limited şirketlerde müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarlarının yayımlanması, gerekmektedir.
Eser Sevinç | 6/12/2013
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nda bazı fiiller kabahat olarak tanımlanmış ve bu fiillerin işlenmesi halinde idari para cezalarının uygulanması öngörülmüştür.
Eser Sevinç | 5/12/2013
13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 2 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği Gelir İdaresi Başkanlığınca duyurulmuştur. Tebliğin kısa sürede resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Eser Sevinç | 5/12/2013
01.12.2013 tarih ve 28838 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5595 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
Tayfun Çelikol | 2/12/2013
Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir: 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.
Eser Sevinç | 29/11/2013
Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir.
Eser Sevinç | 26/11/2013
2013 EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi, süresi içinde ödenmezse, geciken her ay için yüzde 1,40 oranında “gecikme zammı” uygulanır.
Eser Sevinç | 25/11/2013
Kanun gereği, Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.
Eser Sevinç | 12/11/2013
Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kâğıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması vergilemeyi etkilemez. Damga Vergisi, ticari ve medeni işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar dolayısıyla alınır. Kağıt düzenlenmemişse, vergileme yapılmaz.
Eser Sevinç | 11/11/2013
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön