06/2016 - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
2016 yılına ait mali tatil 01.07.2016 – 20.07.2016 dönemini kapsamaktadır.
Ali Çağsel Sev | 29/6/2016
Vergi resim harç istisnası belgelerinin azami süresi 18 (onsekiz) aydan 24 (yirmidört) aya çıkarılmıştır.
Ali Çağsel Sev | 28/6/2016
En az otuz Ag-Ge tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam etmek gerekir. Ar-Ge personeli, Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade eder. Araştırmacıların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Teknisyenler ise meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerdir.
Ali Çağsel Sev | 23/6/2016
İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığı için iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ali Çağsel Sev | 22/6/2016
21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 6 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin; -15. maddesinin c bendi ile, KDV Uygulama Genel Tebliğinin (IV/A-4) bölümünün “YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler” başlığındaki “nakden” ibaresi, -16. madde ile anılan tebliğin aynı bölümünün üçüncü paragrafının birinci cümlesindeki “YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.” cümlesindeki “nakden” ibaresi çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, teminat karşılığı nakden veya mahsuben iade talebinde bulunulması halinde, iadenin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde YMM raporunun ibraz edilmesi gerekmektedir. YMM raporu ibraz edilmemesi durumunda teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
Ali Çağsel Sev | 20/6/2016
Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesinde, yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre 2015 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin Haziran ayı sonuna kadar yaptırılması gerekmektedir.
Ali Çağsel Sev | 20/6/2016
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
İçeriğe dön