2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

2019 Yılı Defter Tutma Hadleri

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: deftertutmahadleri
Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini,  179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme konularını düzenlemiştir.

Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları her yıl Kanunun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü doğrultusunda belirlenerek yayınlanan tebliğ ile ilan edilmektedir.

Maliye Bakanlığı; 30.11.2018 tarih 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranını % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit etmiştir.

2019 yılında gerçek kişi tüccarlar tarafından tutulacak defterlerin tespitinde; 2018 yılında içinde bulunulan sınıf dikkate alınarak, faaliyet dönemi iş hacimleri ile aynı yıl içinde  (aralık ayında) yayımlanan ve müteakip yılda geçerli olan hadlerin kıyaslanması gerekmektedir.

Yeni yılda kullanılacak defterlerin açılış onaylarının,  aralık ayı sonuna kadar yaptırılması zorunluluğu nedeniyle,  tutulacak defterlerin 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak, VUK. Md. 177 – Bilanço esasına göre defter tutma hadleri,  VUK’nun Mük. 414 üncü maddesi doğrultusunda;
1- Yıllık
Alış tutarı: 230.000.- TL
Satış tutarı: 320.000.- TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı: 120.000.- TL.
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı: 230.000.- TL

olarak hesaplanmıştır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön