Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek YMM
Web sitemiz 22 yaşında..
İçeriğe git
Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması veya haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması durumlarında, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilere vergi ziyaı cezası kesilmez.
Eser Sevinç | 25/10/2013
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. Aksi halde, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olacaktır.
Eser Sevinç | 25/10/2013
10 Ekim 2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esasların yer aldığı 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
Eser Sevinç | 21/10/2013
İşyeri kira ödemelerinde banka dekontunun tevsik edici belge olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusunda 16.05.2013 tarih ve 89 sayılı özelge ile şu bilgiler verilmiştir:
Eser Sevinç | 21/10/2013
Varlık barışından yararlanmak için 31 Ekim 2013 tarihi son. Kanun sadece yurtdışından getirilecek veya bildirilecek olan varlıklara bu barış olanağı getirdi.
Eser Sevinç | 21/10/2013
2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.
Eser Sevinç | 21/10/2013
Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
Eser Sevinç | 10/10/2013
E-ticaret sözleşmelerinin kanuni tabiri mesafeli satış sözleşmeleridir. Bu mesafeli satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Eser Sevinç | 9/10/2013
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından, KDV iade taleplerinin takibini ve daha süratli sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla “KDV İadesi Takip Sistemi” oluşturulmuştur.
Eser Sevinç | 2/10/2013
1 Temmuz 2013 tarihinden sonra kurulan şirketlerin, kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi açmaları gerekmektedir.
Eser Sevinç | 2/10/2013
2020 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön