Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek YMM
Web sitemiz 22 yaşında..
İçeriğe git
Geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir.
Eser Sevinç | 26/11/2013
2013 EMLAK VERGİSİ ÖDEMESİ Emlak Vergisi ikinci taksitinin 30 Kasım Cumartesi gününe rastladığı için 2 Aralık Pazartesi akşamına kadar ödenmesi gerekiyor. Vergi, süresi içinde ödenmezse, geciken her ay için yüzde 1,40 oranında “gecikme zammı” uygulanır.
Eser Sevinç | 25/11/2013
Kanun gereği, Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir.
Eser Sevinç | 12/11/2013
Damga vergisi alacağının doğması için belli bir hukuki işlemle ilgili kâğıdın eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması gerekir. Kâğıt eksiksiz olarak tekemmül ettikten sonra muamelenin feshedilmiş olması vergilemeyi etkilemez. Damga Vergisi, ticari ve medeni işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar dolayısıyla alınır. Kağıt düzenlenmemişse, vergileme yapılmaz.
Eser Sevinç | 11/11/2013
Sermaye şirketi türleri arasındaki ayrım nedir? Hangisi neyi nasıl yapar?
Eser Sevinç | 4/11/2013
Maliye Bakanlığı vergi iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla 10 Ekim 2013 tarihinde 429 seri nolu Vergi Usul Kanunu genel tebliğini yayımlandı.
Eser Sevinç | 31/10/2013
Tek ortaklı olarak kurulan şirketinizde, hizmeti karşılığı, şirket müdürüne yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Eser Sevinç | 30/10/2013
5174 Sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca, 2013 yılına ilişkin yıllık ve munzam aidatların ikinci taksitlerinin, bağlı bulunulan odalara 31 Ekim 2013 tarihine kadar ödenmesi gerekir.
Eser Sevinç | 30/10/2013
Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesi gereğince, sanayi işletmelerinin faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içerisinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak, sanayi siciline kayıt olup Sanayi Sicil Belgesi almaları zorunludur.
Eser Sevinç | 25/10/2013
2020 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön