Bağımsız Denetim - Eser Sevinç YMM Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
İçeriğe git

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Hizmetleri

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun bağımsız denetim

  • Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bağımsız denetim

  • ABD'de kabul görmüş Muhasebe ve Raporlama Standartlarına (US GAAP) uygun bağımsız denetim

  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim

  • Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma ve ilişkili kuruluşların Türkiye'deki iştiraklerinin bağımsız denetimi

  • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması

  • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

  • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

Bağımsız denetim
Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için uluslararası finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.


Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.


Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı var?
Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri (halka açık veya açık olmayan)
Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
Ortaklıklar
Kamu kuruluşları

Eser Sevinç

YMM

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. YMM .Net
Eser Sevinç
Yeminli Mali Müşavir
Maslak 1453 T4 Bl. No:207 Maslak Sarıyer İstanbul
Tel : +90 212 231 13 00 Faks: +90 212 231 13 34
İçeriğe dön | Ana menüye dön